fbpx

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied
  Deze algemene voorwaarden maken, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking, integrerend deel uit van alle overeenkomsten afgesloten door ONE PUNCH AGENCY BV (met maatschappelijke zetel te Schaarbeeklei 647, 1800 Vilvoorde, en ingeschreven in de KBO onder nummer 0650.835.653 (RPR Brussel)) en de klant. De plaatsing door de klant van een bestelling bij ONE PUNCH AGENCY BV impliceert de aanvaarding door de klant dat hun onderlinge contractuele relatie exclusief zal worden onderworpen aan deze algemene voorwaarden en impliceert tevens dat de klant uitdrukkelijk en volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden die als niet-bestaande worden beschouwd. Er kan niet worden verzaakt aan de toepassing van deze algemene voorwaarden dan bij uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van ONE PUNCH AGENCY BV. Iedere door de klant gestelde voorwaarde die of beding dat in strijd is met deze algemene voorwaarden, is slechts geldig wanneer deze door ONE PUNCH AGENCY BV uitdrukkelijk en schriftelijk werd aanvaard, en is uitsluitend geldig voor de order die er het voorwerp van uitmaakt.
 2. Totstandkoming overeenkomst
  Alle overeenkomsten worden steeds geacht tot stand gekomen te zijn op de zetel van ONE PUNCH AGENCY BV. De overeenkomst tussen de partijen komt pas tot stand wanneer ONE PUNCH AGENCY BV de bestelling schriftelijk heeft aanvaard, dan wel de overeenkomst is beginnen uitvoeren. De klant is vanaf dat ogenblik dan ook gebonden tot het betalen van de opgegeven prijs. De opgegeven prijs is steeds exclusief BTW.
 3. Betaling
  Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen 30 dagen na factuurdatum betaalbaar.
 4. Klachten
  Alle klachten dienen per aangetekende brief te geschieden binnen de 8 dagen na factuurdatum. Nadien worden de geleverde goederen/diensten en de facturen beschouwd als onherroepelijk en
  onvoorwaardelijk te zijn aanvaard.
  De niet-tijdige betaling van de facturen geeft ONE PUNCH AGENCY BV het recht om de onmiddellijke en de volledige betaling te eisen van al wat nog verschuldigd is conform de bestelling. In dit geval behoudt ONE PUNCH AGENCY BV zich uitdrukkelijk het recht voor om het resterende gedeelte van de overeenkomst niet meer uit te voeren, zonder enig recht op schadevergoeding van de klant. Elke factuur die op haar vervaldag niet betaald werd, zal automatisch en zonder ingebrekestelling forfaitair en ondeelbaar verhoogd worden met 10 % van het nog verschuldigde factuurbedrag, echter steeds met een minimum van 125 EUR. Op het verschuldigde bedrag is bovendien vanaf de vervaldag, zonder ingebrekestelling, een nalatigheidsintrest verschuldigd van 1 % per maand.
 5. Eigendomsvoorbehoud
  De door ONE PUNCH AGENCY BV geleverde goederen en de eventuele daarmee samenhangende industriële en intellectuele eigendomsrechten blijven eigendom van ONE PUNCH AGENCY BV totdat het aan ONE PUNCH AGENCY BV verschuldigde bedrag (zijnde de koopprijs, kosten, interesten en eventuele schadevergoedingen) met betrekking tot deze goederen volledig door de klant betaald is, dit in uitdrukkelijke afwijking van artikel 1583 BW.
 6. Contractbreuk
  In geval de klant de bestelde goederen of diensten niet afneemt of op één of andere manier zou afzien van de bestelling, wordt dit beschouwd als contractbreuk en is ONE PUNCH AGENCY BV gerechtigd de betaalde voorschotten integraal te behouden. ONE PUNCH AGENCY BV behoudt steeds het recht om de uitvoering van de overeenkomst en betaling te vorderen, dan wel de ontbinding te vorderen met een schadevergoeding die forfaitair en onherleidbaar bepaald wordt op 30 % van de totale bestelling.
 7. Levering.
  De door ONE PUNCH AGENCY BV opgegeven leveringsdatum is een streefdatum en geldt enkel als aanduiding zonder dat het niet nakomen ervan ooit aanleiding kan geven tot vermindering van de overeengekomen prijs, schadevergoeding, of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Overmacht
  Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verdere verbintenis jegens de wederpartij ingeval van overmacht.
  Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door één der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd of bemoeilijkt wordt door omstandigheden buiten de wil van die partij, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien.
  Zonder exhaustief te zijn, worden als gevallen van overmacht aanzien: brand, natuurramp, overstroming, oorlog, terrorisme, piraterij, staking en lock-out, epidemie en pandemie (waaronder bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, Covid-19) en alle (overheids-)maatregelen die in dit verband worden genomen, en elk overheidsingrijpen (‘le fait du prince’), reglementering, wetgeving of iedere andere genomen gerechtelijke of reglementaire maatregel die de uitvoering van de verbintenissen voortvloeiend uit deze overeenkomst onmogelijk of zeer moeilijk maakt.
  De onmogelijkheid van de klant om zijn betalingsverbintenissen jegens ONE PUNCH AGENCY BV na te komen (om welke reden ook), is uitdrukkelijk uitgesloten als geval van overmacht.
  De partij die zich op één of meerdere van de bovenstaande gevallen van overmacht beroept, dient de andere partij hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen de vijftien (15) kalenderdagen volgend op de aanvang van het geval van overmacht; zo niet vervalt het recht om zich hierop te beroepen.
  Indien een geval van overmacht langer dan negentig (90) kalenderdagen onafgebroken aanhoudt, is iedere partij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling gerechtigd om de overeenkomst zonder schadevergoeding te beëindigen.
 9. Deelbaarheid
  Indien één of meerdere bepalingen van de uit onderhavige algemene voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar zou worden verklaard, zal dit de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aantasten. De partijen zullen deze bepaling(en) voorkomend vervangen door een bepaling/bepalingen die de inhoud en de bedoeling van de partijen het beste weergeeft.
 10. Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht
  Alle geschillen over de interpretatie of uitvoering van de overeenkomsten, gesloten met ONE PUNCH AGENCY BV, en de facturen van ONE PUNCH AGENCY BV, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement te Gent. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.
 11. Indien van toepassing: Stockage van materialen
  Het door de klant voor de actie aangeleverde materiaal wordt door ONE PUNCH AGENCY BV logistiek opgeslagen tot maximaal 3 weken na het beëindigen van de actie. De klant wordt geacht afstand te doen van het materiaal dat na deze termijn niet werd opgehaald of waar geen afspraken voor verdere stockage tegen betaling zijn afgesloten minimum 5 werkdagen vóór het aflopen van de actie en kan door ONE PUNCH AGENCY BV worden vernietigd.